ประเภทของเว็บโฮสติ้ง?

web host
เว็บโฮสติ้งโซลูชั่นมีหลายประเภท เราควรเลือกโซลูชั่นให้เหมาะกับเว็บไซต์ของเรา
ประเภทของเว็บโฮสติ้งโซลูชั่นที่พบได้บ่อยมีดังนี้

1. Shared Web Hosting
Shared Web Hosting หรือเรียกอีกชื่อว่า Virtual Hosting เป็นการฝากเว็บไซต์ไว้กับ Web Server
ที่ให้บริการเว็บไซต์ของลูกค้าอีกจำนวนหนึ่ง จึงเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ shared hosting
จึงมีข้อจำกัดต่างๆ ทั้งในด้านของ Traffic และชนิดของ software หรือ script ที่สามารถใช้ได้
เช่นผู้ให้บริการหลายๆ รายไม่ให้ติดตั้ง wordpress mu สำหรับ Shared Hosting เป็นต้น
แต่ Shared Hosting มีข้อดีคือประหยัดและลูกค้าไม่ต้องดูแล Web Server และระบบ Network เอง
เพราะผู้ให้บริการจะทำหน้าที่ดูแลด้านนี้ให้อยู่แล้ว

2. VPS Hosting
VPS Hosting ย่อมากจาก Virtual Private Server Hosting เป็นการจำลองแบ่งเครื่อง Server ประสิทธิภาพสูง ออกเป็น Server เสมือนจำนวนหนึ่ง
โดย Server เสมือนแต่ละตัวนี้จะถูกเรียกว่า Virtual Machine และทำงานได้เสมือนกับ Dedicate Server 1 เครื่อง
VPS แต่ละเครื่องนี้จะแยกการทำงานออกจากกันโดยสิ้นเชิง ถ้า VPS ตัวใดตัวหนึ่งเสียหาย จะไม่มีผลกับการทำงานของ VPS ตัวอื่น ๆ ในระบบ
ข้อดีของ VPS Hosting คือสามารถปรับเปลี่ยน Configurations ของซอฟท์แวร์ต่างๆ เช่น Apache, IIS, PHP, Perl modules, MySQL และ อื่นๆ
ได้อย่างอิสระนอกจากนี้ ราคาของ VPS Hosting ก็ประหยัดกว่าการติดตั้ง Web Server เอง
แต่ข้อเสียของ VPS Hosting คือไม่สามารถรองรับ Traffic ที่เท่าวาง Server เอง
3. Dedicated Hosting and Collocated Hosting
Dedicated Hosting and Collocated Hosting is an ideal hosting plan for high-traffic websites, custom development projects that use special software,
and web sites that require a high degree of uptime and total control of the hosting environment. Unlike dedicated web hosting solutions which allow
a client to lease the complete computer and have access to all its resources to host one or multiple websites, Collocated hosting lets you place your
own web server in the data center of a provider. This is pretty much the same as running your own server in your own office, only that it is located at
a place better designed for it. These hosting solutions gives the customer a more reliable hosting service. However, it requires higher level of skills
with regards to setting up and maintaining the server; besides, these solutions are the most expensive hosting solutions.

Leave a Reply