ป้องกัน Server Time Wait หนักๆ

ลองเพิ่ม

net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
net.ipv4.tcp_tw_recycle=1
net.ipv4.tcp_rfc1337=1
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets_ub=0

ใน /etc/sysctl.conf

แล้วพิมพ์ sysctl -p

ไม่สามารถป้องกันการยิงได้ แต่ช่วยให้ Server ไม่ต้อง TIME_WAIT ทำให้ Server พร้อมรับ connection ใหม่ๆ ไม่ล่มง่ายๆ

ยกเว้นยิง UDP อันนั้น ช่วยไม่ได้