การตั้งค่าวันเวลา Date/Time สำหรับ CentOS

การตั้งค่าวันเวลา Date/Time สำหรับ CentOS ได้ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

rm /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime
ntpdate th.pool.ntp.org