เปลี่ยนลิงค์ repos ไทย

$ rpm -Uhv http://mirrors.thzhost.com/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

$ yum -y update