แยกข้อมูล mysql ไปไว้อีกดิส !!

แนะนำให้ mount hdd อีกลูกแยกที่ไปเลยครับ อย่า mount ไปที่ /var/lib/mysql โดยตรง
สมมติว่า mount ไปที่ /data หลังจาก mount แล้วให้สั่งตามนี้ครับ

service crond stop
service mysqld stop
mv -vf /var/lib/mysql /data/
ln -s /data/mysql /var/lib/
service mysqld start
service crond start

ไม่ต้องแก้ไฟล์อะไรทั้งสิ้นครับ

CR. ICEZ