วิธีเปลี่ยน hostname Centos 6

#vi /etc/sysconfig/network

แก้บรรทัดนี้

HOSTNAME=”myserver.domain.com

Restart Service Network

#/etc/init.d/network restart

——————————————-
VPShttp://www.ihotvps.com/
Colo & Dedicatedhttp://www.onairnetwork.net/
รับออกแบบเว็บไซต์ : http://www.pixelboxz.com/

how to first install centos 6 64 bit

คนขี้เกียจแบบผมก็ก๊อบวางครับ

yum update

#

rpm -Uvh http://mirrors.thzhost.com/epel/6/x86_64/epel-release-6-5.noarch.rpm

#

yum -y install gcc-c++ make patch screen wget quota ncftp bind bind-utils caching-nameserver which bison flex webalizer patch openssl-devel.x86_64 curl-devel.x86_64 e2fsprogs-devel.x86_64 perl-DBI ntp tcpdump iptables telnet traceroute rsync openssh-clients perl-Term-ReadKey autoconf rpm-build vim-enhanced nginx automake libaio libcurl-devel

#

yum -y install cpan

#

yum -y install screen nano wget

#

yum -y install system-config-firewall