ติดตั้ง MongoDB เพียงไม่กี่นาที

ด้วยความสามารถของ Docker ทำให้เราติดตั้ง MongoDB ใช้งานจริงได้ในเวลาไม่กี่นาที และด้วยการพิมพ์คำสั่งเพียง 3 คำสั่ง

สิ่งที่ต้องการ

  • ติดตั้ง docker บนเครื่องของท่าน หรือเปิดใช้งาน CloudNode หรือ CloudNode-M และเลือก image “app-ubuntu-docker” หรือ “app-centos-docker”
  • หลังเปิดใช้งาน ssh เป็น root และพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้


ยกตัวอย่างคำสั่ง

Code:
root@ubuntu-docker:~# docker build -t="dockerfile/mongodb" github.com/dockerfile/mongodb
#... รอทำงาน...
Successfully built f96a76cfd137
root@ubuntu-docker:~# mkdir -p /docker-db
root@ubuntu-docker:~# docker run -d -p 27017:27017 -p 28017:28017 -v /docker-db:/data/db \
--name mongodb dockerfile/mongodb mongod \
--rest --httpinterface --smallfiles
43be66c0fdb678a02914a2ec9f4a276b8319cf6cf930dd866843f9b874db072e

เพียง 3 คำสั่งนี้ ก็จะได้ MongoDB ทำงานอยู่ใน docker เป็นที่เรียบร้อย โดยทำงานได้ที่ port ปกติของ MongoDB 27017

ลองตรวจสอบดูจะพบดังนี้

Code:
root@ubuntu-docker:~# docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
f56211adda24 dockerfile/mongodb:latest "mongod --rest --htt 18 seconds ago Up 17 seconds 0.0.0.0:27017->27017/tcp, 0.0.0.0:28017->28017/tcp mongodb

ลองเข้าใช้งาน mongoshell ได้ดังนี้

Code:
root@ubuntu-docker:~# docker exec -it mongodb bash
[ root@43be66c0fdb6:/data ]$ mongo
MongoDB shell version: 2.6.8
connecting to: test
Welcome to the MongoDB shell.
For interactive help, type "help".
For more comprehensive documentation, see
http://docs.mongodb.org/
Questions? Try the support group
http://groups.google.com/group/mongodb-user
> show dbs
admin (empty)
local 0.031GB
> exit
bye
[ root@43be66c0fdb6:/data ]$

ส่วนของ http interface ก็สามารถเรียกได้ผ่านบราวเซอร์ ได้ทาง http://IP.X.Y.Z:28017/

บทความนี้สามารถ apply ไปใช้กับ Cloud, VPS, Dedicated อื่นๆ ได้ตามต้องกาารครับ ขอเพียงลง docker เอาไว้ ก็เป็นอันใช้ได้

ที่มา: http://www.hostpacific.com/docker-install-mongodb-in-3-commands/

cr. pizzaman