แก้ปัญหา SSL ไม่เข้ารหัส ใน Directadmin

# /etc/httpd/conf/extra/httpd-ssl.conf

SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3
SSLHonorCipherOrder On
SSLCipherSuite “EECDH+ECDSA+AESGCM EECDH+aRSA+AESGCM EECDH+ECDSA+SHA384 EECDH+ECDSA+SHA256 EECDH+aRSA+SHA384 EECDH+aRSA+SHA256 EECDH+aRSA EECDH EDH+aRSA !aNULL !eNULL !LOW !3DES !MD5 !EXP !PSK !SRP !DSS !RC4”
SSLCompression Off
# /etc/init.d/httpd restart
finish
ReCheck : http://ssllabs.com/ssltest/